Ban Lãnh Đạo Hội Thánh Báp Tít Phục Hưng

Mục Sư Quản Nhiệm:

Trần Tấn Hoài Nhơn

Mục Sư

Mục sư Trần Nhựt Thăng

Ban Truyền Đạo

Truyền Đạo: Đỗ Khắc Lực

Truyền Đạo Trương Đình Thăng

Truyền Đạo: Phạm Ngọc Hạnh

Ban Chấp Hành

Thư Ký HT:

Ông Nguyễn Viết Trung

Phó Thư Ký

Bà Trúc Nương Brown

Thủ Qủy

Cô Thái Minh Trước

Trưởng Ban Phụ Nữ:

Bà Nguyễn Bạch Yến

Trưởng Ban Thiếu Niên:

Cô Phạm Megan

Ủy Viên BCH

Ông Nguyễn Văn Lợi

Bà Yến Haddad

Cô Phạm Ngọc Vân

Hướng Dẫn Trường Chúa Nhật

Lớp Người Lớn:

Ông Nguyễn Văn Lợi

 

 

 

Điện Thoại

 

Điện Thoại (571)-789-7451

 

Điện Thoại (703) 942-8303

 

Điện Thoại (571)-242-5767

Điện Thoại (571) -232-9694

Điện Thoại (703)-618-8178

 

 

Điện Thoại (571) 277-6351  

 

Điện Thoại (703) 850-1720  

 

Điện thoại :(571) 357-9271

 

Điện Thoại (571) 277-6367

 

Điện Thoại (571) 332-9327

 

Điện Thoại (703) 474-464

Điện Thoại (571) 208-3800

 

 

 

Điện Thoại (571)-232-9694

Điện Thoại (571)-248-8661

 

 

 

 

 

 

 

 

Email

 

Email: nhontran07@yahoo.com

 

trannhutthang@gmail.com

 

dokhacluc44@gmail.com

thangdtruong@yahoo.com

hanhpham13@yahoo.com

 

 

Email: trungnguyen54d@yahoo.com

 

Email: browntruc@aol.com